Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı GİB tarafından hazırlanan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü" hazırlandı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlanarak Temmuz 2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edildi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirildiği beyannamedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması ne zaman başlamaktadır? 

Ülke genelinde uygulama 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini kimler verecek?

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan;

 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadî kamu müesseseleri
 • Sair kurumlar
 • Ticaret şirketleri
 • İş ortaklıkları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri
 • Kooperatifler
 • Yatırım fonu yönetenler
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
 • Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler
 • 5510 sayılı Kanun madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi

kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorundadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için mükellefiyet tesisi nasıl yapılacak?

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenlerden "0003 Gelir Vergisi Stopajı" mükellefiyeti bulunmayanlar mükellefiyet tesis ettirmek zorundadır.

"0003 Gelir Vergisi Stopajı" mükellefiyeti; bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden talep edilebilir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenlerin, ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için "0003 Gelir Vergisi Stopajı" mükellefiyetinin yanı sıra, "0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nereye verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

 • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ilişkin ödeme veya tahakkukun yapıldığı,
 • Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;
 • Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,
 • Gerçek kişiler için ikametgâhının,
 • Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesi olarak belirlemiştir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopajı mükellefiyeti bulunanlar için, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

onca-on-muhasebe1

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde 4/1-a'ya tabi çalışanlardan ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Vergiye ilişkin beyan, ödeme yapılan zamana göre değişmektedir. Ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ödeme peşin yapılmışsa, vergi kesintileri de aynı döneme ait beyannamenin konusuna girecektir. Ancak ödeme bir aylık çalışma dönemi sonunda (takip eden ayın 14 ünde) yapılmışsa vergi kesintileri için beyan dönemi prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edildiği ayı takip eden ay olacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergilendirme dönemi nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;

 • İşçi çalıştıran mükellefler ile ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık,
 • İşçi çalıştırmayan mükellefler için bildirimde bulunulacak prim hizmet bilgisi olmadığından 3 aylık, (ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık)

dönemler halinde verilmesi zorunludur.

İşçi çalıştıran ve her ay Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan
mükelleflerden çalıştırdığı iççi sayısı;

 • 10 dan fazla olanlar hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini her ay,
 • En fazla 10 işçi çalıştıranlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay, vergi kesintilerine ilişkin bölümünü Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç ayda bir, (zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar ise vergi kesintilerine ilişkin bölümü aylık)

beyan etmek zorundadır.

Öte yandan; en fazla 10 işçi çalıştıranlar "SGK Bildirimleri" ile birlikte "Vergi Tevkifatları"nı da aylık dönemler halinde beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin beyan edildiği ayda ödenmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderileceği elektronik ortamlar nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olup mükelleflerin;

 1. Beyanname Düzenleme Programından (https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html),
 2. İnternet Vergi Dairesinden n (https://intvrg.gib.gov.tr),
 3. Defter Beyan Sisteminden (www.defterbeyan.gov.tr),

beyanname düzenlemeleri mümkündür.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan;

 • e-Beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" bulunan mükellefler, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla,
 • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-Beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,
 • Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, GMSİ mükellefi olanların yanında çalışanlar vb. vergi dairesine başvuruda bulunarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,
 • Defter Beyan Sistemine tabi olan mükellefler, varsa mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, yoksa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla Defter Beyan Sistemi üzerinden,

beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi tahakkuklarının ödeme yöntemleri nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir. Beyanname verildikten sonra oluşan tahakkukların ödemesi, tabi olduğu kanunlara göre belirlenmektedir.

Damga vergisi ve gelir vergisi stopajı yönünden oluşan tahakkuk fişi, ilgili ayın 26 ncı günü saat 23.59'a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Prim ve hizmete ilişkin tahakkuklar için ilgili ayın sonuna kadar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankalar listesine ulaşmak için tıklayınız.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz ile sık sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya [email protected] adresinden gerekli teknik ve mevzuat desteği verilmektedir.

Beyannamenin "SGK Bildirimleri" bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya
[email protected] adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

7.07.2023 09:19:24

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

2023 Kadın Girişimci Destek ve Teşvikleri Nelerdir? Kadın Girişimciler İçin İş Fikirleri

17.01.2023 16:16:17

Kadınların iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için pek çok teşvik ve destek bulunmaktadır.

Devamı

Yatırım Teşvikleri Nelerdir? Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Sorgulama Nasıl Yapılır?

27.04.2022 10:23:37

Yatırım teşvik belgesi, yurt içinde yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla uygulanan bazı vergisel ve muafiyetleri kapsayan destekleme aracıdır.

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

21.03.2023 11:52:26

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

Resesyon Nedir? Resesyon Olursa Ne Olur? Resesyon ve Stagflasyon Farkı Nedir?

15.02.2022 14:45:21

Resesyon, iki çeyrek yıl ard arda ekonomik küçülme yaşanmasıdır. Stagflasyon, enflasyon varken ekonomik durgunluk yaşanmasıdır.

Devamı

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Nedir?

14.02.2023 16:30:46

DTVT sistemi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine dönüştürüldü.

Devamı

Telif Hakkı Nedir? Telif Hakkı Nasıl Alınır?

14.02.2022 16:22:18

Telif hakkı, temel insan haklarından biridir ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer almaktadır.

Devamı

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir? SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama

20.11.2022 18:09:11

Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan çalışana her gün için ödenir.

Devamı

İş Kazası Bildirimi Nedir? İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

26.11.2022 15:11:46

İş kazasının 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekir.

Devamı

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nereden ve Nasıl Alınır?

19.10.2022 11:25:42

SGK borcu yoktur yazısı SGK resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

27.12.2023 10:32:35

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

7.12.2022 14:28:39

Ticaret Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelik ile perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı

Devamı

Ba-Bs Formu Verme Yükümlülükleri Kaldırıldı!

3.12.2022 13:35:00

5 bin TL'nin altında olan ya da e-Belgelerle yapılan alış/satışlarda Ba-Bs verme yükümlülükleri kaldırıldı.

Devamı

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

30.11.2022 10:58:16

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak belirlendi.

Devamı

Konaklama Vergisi Nedir? Konaklama Vergisini Kim Öder? Konaklama Vergisi Nasıl Hesaplanır?

30.12.2022 11:20:42

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, termal tesis, misafirhane, kamping, dağ evi konaklama vergisine tabidir.

Devamı

Yıllık İzin Kaç Gün? Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Kadar? Yıllık İzin Alacağı Nasıl Hesaplanır?

14.01.2022 19:03:05

Yıllık ücretli izin hakkı temel bir haktır ve bu haktan çalışan kişi vazgeçemez, işveren de bu hakkı vermekten kaçınamaz.

Devamı

Sınır Ticareti Nedir? Nasıl Yapılır? Sınır Ticareti Belgesi Nedir?

6.02.2022 14:38:56

Sınır ve kıyı ticareti ne demek? Sınır Ticaret Merkezi STM nedir? Türkiye'de sınır ticareti yapılan iller hangileridir?

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

31.05.2022 13:51:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF Nedir? KKDF Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

28.01.2022 13:52:33

KKDF, gerçek veya tüzel kişi farketmeksizin, konut kredisi müstesna olmak üzere tüm kredi işlemlerinden alınmaktadır.

Devamı

Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır? Marka Tescil Belgesi Ne İşe Yarar?

23.01.2022 15:29:15

Markaların yasal olarak güvence altına alınmasına marka tescili denilmektedir. Bir marka tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınır.

Devamı

SGK İşveren Temsilcisi Kimdir? Ne İş Yapar?

11.01.2022 17:49:27

Uygulama ile işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa zamanda alarak sorunları hızlı ve nitelikli sonuçlandırmak amaçlanmaktadır.

Devamı

Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma Nasıl Olur? Ortaklıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?

10.01.2022 08:23:17

Ortaklık fesih işlemleri şirket türüne göre değişkenlik gösterir ve yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Devamı

e-Yoklama Sistemi Nedir? e-Yoklama Fişi Nedir? e-Yoklama Fişi Nasıl Görüntülenir?

28.01.2022 15:52:22

e-Yoklama fişi, elektronik ortamda yapılan yoklama faaliyetleri sonucunda düzenlenen fişdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

18.04.2022 22:36:35

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

e-Bildirge Nedir? SGK e-Bildirge Zorunlu Mu? SGK e-Bildirge Başvurusu Nasıl Yapılır?

12.04.2022 11:12:56

İş yerinde minimum üç ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerlerinin e-Bildirge kullanmaları zorunludur.

Devamı

Gerçek Usule Nasıl Geçilir? Şartları Nelerdir?

4.04.2022 16:58:15

Basit usule tabi olan mükellefler; basit usulden faydalanmak istemediklerini açıklayan bir dilekçe ile ilgili vergi dairelerine bildirmeleri gerekir.

Devamı

Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

4.04.2022 12:43:31

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Devamı

2024 SGK Teşvikleri Nelerdir? Teşvikten Yararlanma Şartları Nedir?

15.03.2022 13:24:35

2024 yılında toplam 16 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

18.01.2022 23:43:42

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2023 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

31.12.2022 17:50:27

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

4.01.2022 16:23:30

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Maktu Hadler, Vergi Tutarları ve Cezaları

28.12.2021 11:35:24

2022 yılında maktu hadler, vergi tutarları ve cezaları nedir?

Devamı

2022 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

17.12.2021 18:47:50

2022 yılında bir işçinin işverene maliyeti 5.879,70 TL oldu.

Devamı

SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Ertelendi

12.12.2021 01:43:07

SGK e-Tebligat son başvuru tarihini 31.12.2021 tarihinden 31.01.2022 tarihine erteledi.

Devamı

Vergi Mükellefi Kimdir? Basit ve Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Kime Denir?

26.11.2020 17:18:30

VUK'a göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefidir.

Devamı

KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

18.11.2020 19:55:05

Kaynaktan kesilen bir vergi türü olan tevkifat uygulamasıyla minimum tutarların bile vergilendirilmesi hedeflenmektedir.

Devamı

GİB e-Tebligat Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır? e-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

27.10.2021 17:39:44

GİB e-Tebligat sistemine başvuru koşulları gerçek ve tüzel kişilere göre değişkenlik göstermektedir.

Devamı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

11.12.2021 17:45:03

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

9.09.2021 13:55:00

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

9.07.2021 17:15:09

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

9.07.2021 17:07:39

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

26.03.2021 16:24:37

Şirketlerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması veya eskimesi halinde gösterilebilen gider payıdır.

Devamı

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

16.06.2021 17:06:57

Matrah artırımı, vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

Devamı

KDV Tevkifatı İle İlgili Değişiklik Yapıldı

2.06.2021 12:44:58

Katma Değer Vergisi tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapıldı

Devamı

e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

1.06.2021 18:15:39

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek bulunmaktadır.

Devamı

e-İhracat Nedir? e-İhracat Nasıl Yapılır?

1.06.2021 18:02:37

e-İhracat, uluslararası piyasaya girmenin çevrimiçi yoludur.

Devamı

Nefes Kredisi Kimlere Verilir? Nefes Kredisinin Şartları Nedir? Nefes Kredisi Faiz Oranı Nedir?

26.05.2021 14:54:03

2021 Nefes Kredisi, TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya başlayacak.

Devamı

Esnafa Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? 3000 TL ve 5000 TL Hibe İçin NACE Kodu Listesi

21.05.2021 22:32:15

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verilecek.

Devamı

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp