2024 SGK Teşvikleri Nelerdir? Teşvikten Yararlanma Şartları Nedir?

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımların özendirilmesi, gelişmişlik farklılıklarının azaltılması maksadıyla muhtelif Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden faydalanabilme olanağı sağlanmıştır. Toplam 16 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

2024 SGK TEŞVİKLERİ

 • Asgari Ücret Desteği
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesinden 5 Puan İndirimi
 • 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki
 • Genç Girişimci Teşviki
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2024 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 23,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Destekten, 2024 yılında ilk defa tescil edilen işyeri işverenleri ile 2023 yılında prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 1.341 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 1.789 TL altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanmaktadır.
 • 2024 yılında ilk defa tescil edilen iş yerlerinde çalışan sigortalıların tamamı ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanmaktadır.
 • Destekten yararlanacak iş yerlerinin aylık prim hizmet belgelerini / muhtarasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi, primlerini yasal süresi içinde ödemesi, SGK'ya borcunun bulunmaması (varsa yapılandırılmış / tescil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi) kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunmaması şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • 2023 yılında aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen en az sigortalı sayısıın altında sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmeyecektir.
 • 5018 sayılı Kanun'a ekli (I) (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan 4/a kapsamındaki sigortalılar için uygulanır.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılması ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde asgari ücret destekleri geri alınır. Tespit tarihinden sonra da verilmez.
 • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden 2024 yılı içinde aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda SGK tarafından işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2024 yılı asgari ücret desteğinden yararlanmaktadır.

GÜNLÜK 23,33 TL

AYLIK 700 TL

 

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücrete Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALTSINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500.94 TL

TEŞVİK TUTARI (%5) 1.000,13 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%32,5) 6.500,81 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL

TEŞVİK TUTARI (%5) 7.500,95 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%32,5) 48.756,14 TL

 

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK İNDİRİM

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, Libya'da çalışanlar, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, iş kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar için bu indirimden yararlanılamaz. 5 puanlık indirim (5510 - 81/ı) ile birlikte uygulanmaz. 

2024 Yılı Brüt Asgari Ücrete Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%14,5) 2.900,36 TL

TEŞVİK TUTARI (%5) 1.000,13 TL

TEŞVİK SONRASI TUTARI /%9,5) 1.900,24 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%14,5) 8.701,09 TL

TEŞVİK TUTARI (%5) 3.000,38 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%9,5) 5.700,71 TL

 

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ 5 ĞUAN İNDİRİMİ

5510 Sayılı Knun'un geçici 95. maddesinin birinci maddesi kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör iş yerinde işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İş eri Yönünden;

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 •  Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması (varsa yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

Sigortalı Yönünden;

 • 5510 sayılı Kanun'un geçici 95. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 03.03.2023 tarihi ve onrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılması ve ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,
 • 5510 sayılı Kanun'un geçici 95. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN 

TEŞVİKSİZ TUTAR (%32) 6.400,80 TL 

TEŞVİK TUTARI (%5) 1.000,13 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%27) 5.400,68 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%32) 48.006,05 TL 

TEŞVİK TUTARI (%5) 7.500,95 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%27) 40.505,10 TL

 

4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİĞİ

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN 

TEŞVİKSİZ TUTAR (%34,5) 6.900,86 TL

TEŞVİK TUTARI (%5) 1.000,13 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%29,5) 5.900,73 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%34,5) 51.756,52 TL

TEŞVİK TUTARI (%5) 7.500,95 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%29,5) 44.255,57 TL

 

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 01/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • 18-29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.
 • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

GÜNLÜK 230,03 TL 

AYLIK 6.900,86 TL

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamı veya Cumhurbaşkanınca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. 

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Teşvik belgesi alınmış olması ve teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç), 
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi, 
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması,
 • İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır.

- 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamaz.

- e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL 6. BÖLGE (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%5+%15,5) 4.100,51 TL  6. BÖLGE (%5 + %29,5) 6.900,86 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%17) 3.400,43 TL 6. BÖLGE (%3) 600,08 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,009 TL 6. BÖLGE (%37,5) 56.257,09 TL 

TEŞVİK TUTARI (%5xPEK) + (%15,5xA.Ü) 10.601,33 TL 6. BÖLGE ((%5xPEK) + (%29,5xAÜ)) 13.401,68 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%37,5 – (%5xPEK) + %15,5xA.Ü)) 45.655,76 TL 6. BÖLGE (%37,5 – (%5xPEK)+(%29,5xAÜ)) 42.855,41 TL

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Primlerin Yasal süresinde ödenmesi,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması,
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı yönünden:

 • 01/10/2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
 • Fiilen çalışması,

Bu teşvik 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaz. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Yapılan işin, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması gerekir.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%33,5) 6.700,84 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%4) 800,10 TL 

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL

TEŞVİK TUTARI (%33,5xAÜ) 6.700,84 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR ((%37,5 - (%33,5 x AÜ)) 49.556,25 TL

 

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • İşyerinin, 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 • İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
 • Meydana gelen iş kazasında ölüm veya sürekli iş göremezlik durumunun olmaması,
 • İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre

PEK ALT SINIRINDAN 

200,03 TL

PEK ÜST SINIRINDAN

1.500,19 TL

 

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/03/2011 - 31/12/2025

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • 4 01/03/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde APHB kayıtlı olmaması,
 • Fiilen çalışması,
 • Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
 • Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 24 ay arasında destek verilmektedir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş dönemin de bu teşvikten yararlanamaz. Yararlanma süreleri erkekler, kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN 

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%20,5) 4.100,51 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%17) 3.400,43 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL

TEŞVİK TUTARI (%20,5) 30.753,87 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%17) 25.503,21 TL

 

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin ödenmiş olması,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%5+%15,5) 4.100,51 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%17) 3.400,43 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL 

TEŞVİK TUTARI ((%5xPEK) + (%15,5xAÜ)) 10.601,33 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%37,5 – (%5xPEK) + (%15,5xAÜ)) 45.655,76 TL

 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2028 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/04/2008 - 31/12/2028

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, primlerin ödenmiş olması,
 • Sigortalının fiilen çalışması,
 • Sigortalının; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10'u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması.

5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%5+%7,5) 2.550,32 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%24,75) 4.950,62 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL  

TEŞVİK TUTARI (%5+%7,5) 19.127,41 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%24,75) 37.129,68 TL

 

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50'si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25'i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olması,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,

5 puanlık indirim ve kalan %15,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL 6. BÖLGE 7.500,94 TL 

TEŞVİK TUTARI YATIRIM (%5+%7,75)  2.550,32 TL GİRİŞİM 1.775,22 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR YATIRIM (%24,75) 4.950,62 TL GİRİŞİM 5.725,72 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL 6. BÖLGE  56.257,09 TL

TEŞVİK TUTARI YATIRIM (%5+%7,75) 19.127,41 TL GİRİŞİM 13.314,18 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR YATIRIM (%24,75) 37.129,68 TL GİRİŞİM 42.942,91 TL

 

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

Sigortalı yönünden:

 • 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması
 • 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması.

Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%37,5) 7.500,94 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%0) 0,00 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL 

TEŞVİK TUTARI (%5xPEK) + (%32,5xA.Ü) 14.001,76 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%37,5 – ((%5xPEK) + (%32,5xAÜ)) 42.255,33 TL

 

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması.

Destekten yararlanma süresi bir yıldır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmaz.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre Teşvik Örnekleri

PEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 7.500,94 TL

TEŞVİK TUTARI (%20,5) 4.100,51 TL

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%17) 3.400,43 TL

 

PEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ TUTAR (%37,5) 56.257,09 TL

TEŞVİK TUTARI (%5xPEK) + (%15,5xAÜ) 10.601,33 TL 

TEŞVİK SONRASI TUTAR (%37,5 – ((%5xPEK) + (%17,5xAÜ)) 45.655,76 TL

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4'i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6'sı işverene ödenmektedir. Finansmanı SGK (Kısa vadeli sigorta kollarından) tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ondan az çalışanın bulunması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
 • Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve üniteye verilmesi,
 • İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Destek başvuru tarihleri:

 • Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
 • Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
 • Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
 • Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının,

sonuna kadar yapılır.

Destek ödeme tarihleri:

 • Birinci dönem destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için Mayıs ayının sonunda,
 • İkinci dönem destek ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Ağustos ayının sonunda,
 • Üçüncü dönem destek ödemeleri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Kasım ayının sonunda,
 • Dördüncü dönem destek ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Şubat ayının sonunda, gerçekleştirilir.

2024 Yılı Brüt Asgari Ücretine Göre

PEK Alt Sınır (Tehlikeli İşyeri)  

280,04 TL 

PEK Alt Sınır (Çok Tehlikeli İşyeri)

320,04 TL

onca-on-muhasebe1

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp