2023 SGK Teşvikleri Nelerdir? Teşvikten Yararlanma Şartları Nedir?

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımların özendirilmesi, gelişmişlik farklılıklarının azaltılması maksadıyla muhtelif Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden faydalanabilme olanağı sağlanmıştır. Toplam 18 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

2023 SGK TEŞVİKLERİ

 • Asgari Ücret Desteği
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
 • 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki
 • Genç Girişimci Teşviki
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İlave İstihdam Teşviki
 • Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 13,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Destekten, 2023 yılında ilk defa tescil edilen işyeri işverenleri ile 2022 yılında prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 500 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 667 TL altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanmaktadır.
 • Destek ödemesinin uygulandığı yıl içinde yeni açılacak işyerlerinde çalışan sigortalıların tamamı ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanmaktadır. Bu işyerlerine ilişkin aylık prim hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi; primlerinin yasal süresinde ödemesi, SG'ya borcunun bulunmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • 2023 yılından önce tescil edilen işyerlerinden, 2022 yılında aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirimde bulunulduğu en az sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmez.
 • 5018 sayılı Kanun'a ekli (I) (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan 4/a kapsamındaki sigortalılar için uygulanır.
 • Kayıt dışı çalışma ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde asgari ücret destekleri geri alınır. Tespit tarihinden sonra da verilmez.
 • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023/Ocak ila Haziran döneminde ilgili ayda toplam 2022/Ocak ayına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1000,80 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda SGK tarafından işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2023 yılı asgari ücret desteğinden yararlanmaktadır.

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK İNDİRİM

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, Libya'da çalışanlar, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, iş kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar için bu indirimden yararlanılamaz. 5 puanlık indirim (5510 - 81/ı) ile birlikte uygulanmaz. PEK üzerinden hesaplanan işveren hissesinin GSS payından 5 puanlık indirim uygulanır.

4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİĞİ

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 01/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • 18-29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.
 • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olması, tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması,
 • İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır. İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz. Uygulanan teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Primlerin Yasal süresinde ödenmesi,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması,
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı yönünden:

 • 01/10/2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
 • Fiilen çalışması,

Bu teşvik 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaz. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Yapılan işin, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması gerekir.

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • İşyerinin, 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 • İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
 • Meydana gelen iş kazasında ölüm veya sürekli iş göremezlik durumunun olmaması,
 • İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması.

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/03/2011 - 31/12/2023

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • 4 01/03/2011 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde APHB kayıtlı olmaması,
 • Fiilen çalışması,
 • Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
 • Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 24 ay arasında destek verilmektedir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş dönemin de bu teşvikten yararlanamaz. Yararlanma süreleri erkekler, kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

İşçi yönünden:

 • 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması,
 • İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
 • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
 • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

Destek süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 aydır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/01/2018 - 31/12/2022

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşveren yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

Sigortalı yönünden:

 • 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.

Destekten yararlanma süresi 12 Ay'dır; Bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay'dır. Bu sigortalılar dışında kalanlar 25 yaşından büyük erkekler için 12 ay uygulanmaktadır. 5335/30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işverenler bu teşvikten yararlanamaz.

KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ

2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50'nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/5/2021 tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50'nin altında olması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Sigortalı yönünden;

 • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları.

4447 sayılı Kanunun geçici 31. maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden, ilave olarak işe alınan en fazla beş sigortalı için 12 ay süreyle yararlanılır. 4447 sayılı Kanunun geçici 31. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, bu sigortalılar için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, bu genelgenin konusu desteğe ilişkin Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadar işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin ödenmiş olması,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2028 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/04/2008 - 31/12/2028

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, primlerin ödenmiş olması,
 • Sigortalının fiilen çalışması,
 • Sigortalının; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10'u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması.

5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50'si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25'i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olması,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,

5 puanlık indirim ve kalan %15,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN KİŞİLERİN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

Sigortalı yönünden:

 • 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması
 • 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması.

Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması.

Destekten yararlanma süresi bir yıldır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmaz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4'i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6'sı işverene ödenmektedir. Finansmanı SGK (Kısa vadeli sigorta kollarından) tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ondan az çalışanın bulunması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
 • Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve üniteye verilmesi,
 • İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Destek başvuru tarihleri:

 • Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
 • Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
 • Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
 • Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının,

sonuna kadar yapılır.

Destek ödeme tarihleri:

 • Birinci dönem destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için Mayıs ayının sonunda,
 • İkinci dönem destek ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Ağustos ayının sonunda,
 • Üçüncü dönem destek ödemeleri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Kasım ayının sonunda,
 • Dördüncü dönem destek ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Şubat ayının sonunda, gerçekleştirilir.

onca-on-muhasebe1

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2023

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Nedir?

 14 Şubat 2023 Salı

DTVT sistemi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine dönüştürüldü.

Devamı

YTÜ Yıldız Teknopark'ın başarı hikayeleri serisinin yıldızı Mysoft Dijital Dönüşüm A.Ş

 8 Şubat 2023 Çarşamba

Mysoft'u rakiplerinden farklılaştıran en önemli özelliklerinden biri de ürünlerini tek bir platformda toplayarak...

Devamı
WhatsApp