2023 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

2023 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

Vergi Usul Kanununda yer alan ceza tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 544 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanacak ceza tutarları % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

2023 YILINDA UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir:

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar.

 • Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 2.200 TL

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutar 1.100.000 TL

 • Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 2.200 TL

Her bir belge türüne ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarı 110.000 TL
Her bir belge türüne ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza tutarı 1.100.000 TL

 • Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması durumunda 1.100 TL
 • Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 26.000 TL
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 1.300 TL
 • Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 4.200 TL

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 840.000 TL

 • 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 5.500 TL
 • 127'nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200 TL
 • Tasdik raporu ibrazı getirilen mükellefler adına

Alt sınır 150.000 TL
Üst sınır 1.500.000 TL

2023 Damga Vergisi Özel Usulsüzlük Cezası

Damga Vergisinde her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9 TL'dir.

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257'nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için uygulanacak ceza tutarları

 • 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257'inci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257'inci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500 TL
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700 TL
- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900 TL

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400 TL
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200 TL
- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180 TL

 • Mükerrer 257'inci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bendler uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 2.800.00 TL
 • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000 TL

İzaha davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 320.000 TL

Uzlaşma limitleri

 • Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 TL üzeri
 • 376'ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 TL altı
 • Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 TL üzeri

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

2023 yılında uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız. 

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Vergi Usul Kanununda yer alan ceza tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 533 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2022 yılında uygulanacak ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

2022 YILINDA UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir:

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar.

 • Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 500 TL

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı 250.000 TL

 • Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 500 TL

Her bir belge türüne ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarı 25.000 TL

Her bir belge türüne ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza tutarı 250.000 TL

 • Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması durumunda 500 TL
 • Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 12.000 TL
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 600 TL
 • Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.900 TL

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 380.000 TL

 • 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 2.500 TL

127'nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900 TL

2022 Damga Vergisi Özel Usulsüzlük Cezası

Damga Vergisinde her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20 TL

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 maddesine göre 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257'nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için uygulanacak ceza tutarları
 • 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257'inci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257'inci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.700 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880 TL

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530 TL

Mükerrer 257'inci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 1.300.000 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000 TL

MADDE 370 İzaha davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 148.000 TL

EK MADDE 1

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 TL üzeri

EK MADDE I

376'ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 ve altı

EK MADDE II

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 TL üzeri

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2022 yılında uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp