2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

Vergi Usul Kanununda yer alan ceza tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 533 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2022 yılında uygulanacak ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

2022 YILINDA UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir:

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar.

  • Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 500 TL

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı 250.000 TL

  • Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 500 TL

Her bir belge türüne ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarı 25.000 TL

Her bir belge türüne ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza tutarı 250.000 TL

  • Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması durumunda 500 TL
  • Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 12.000 TL
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 600 TL
  • Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.900 TL

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 380.000 TL

  • 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 2.500 TL

127'nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900 TL

2022 Damga Vergisi Özel Usulsüzlük Cezası

Damga Vergisinde her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20 TL

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 maddesine göre 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir:

  • Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257'nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için uygulanacak ceza tutarları
  • 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257'inci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257'inci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.700 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880 TL

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530 TL

Mükerrer 257'inci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 1.300.000 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000 TL

MADDE 370 İzaha davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 148.000 TL

EK MADDE 1

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 TL üzeri

EK MADDE I

376'ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 ve altı

EK MADDE II

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 TL üzeri

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2022 yılında uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp