Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma Nasıl Olur? Ortaklıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Şirkette ortaklığı olan hissedarın şirketteki hukuksal bağını koparması veya koparılması, ortaklıktan ayrılma ya da ortaklıktan çıkarılma olarak ifade edilmektedir. Ortaklık fesih işlemleri şirket türüne göre değişkenlik gösterir ve yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma nasıl olur?

TTK (Türk Ticaret Kanunu)'ya göre limited şirketlerde ortaklıktan çıkmak için şirket sözleşmesinde yer alan ayrılma hakkı veyahut haklı sebeplerin oluşması baz alınmaktadır.
Şirket sözleşmesinde yer alan ortaklıktan ayrılma herhangi bir şarta bağlanmamışsa hissedar tek taraflı olarak çıkma işlemini yapabilir. Fakat ortaklıktan ayrılma sözleşmede belirli bir şarta bağlı ise hissedarın talebi doğrultusunda genel kurul bu doğrultuda karar alabilir. Genel kurulun talebi reddetmesi halinde hissedar ayrılma koşullarının oluştuğunu ispatlamak amacıyla mahkemeye başvurabilir.
Limited şirketlerde çıkma hakkının kullanılması için; şirketin zarar etmesi, gelir seviyesinin istenilen seviyenin altında kalması, ortakların taahhüt etikleri sermaye payını ödememesi gibi nedenler öne sürülebilir. Bunların haricinde birlikte çalışmayı güçleştiren güven sorununun oluşması, şirketin kötü yönetilmesi, kar paylarının ödenmemesi de ortaklıktan ayrılmada haklı nedenler arasındadır.

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarma nasıl olur?

Limited şirketlerde hissedarlardan birinin ortaklığının feshedilebilmesi için sözleşmede açıklanan koşulların gerçekleşmesi ve genel kurulca karar alınmış olması gerekmektedir. Şirket sözleşmesinde hissedarın çıkarılması hususunda belli koşullar öngörülmüş ve genel kurulda ihraç kararı alınmış ise hissedarın çıkarma işlemi gerçekleşir. İhracı yapılan ortak, çıkarma işlemine ait kurul kararının kendisine noter tarafından bildirilmesini takip eden 3 ay içerisinde kararın iptali için dava açabilir.
Sözleşmede bulunan çıkarma sebepleri tarafsız ve eşitlik ilkesine uygun olmak zorundadır. Bununla birlikte genel kurulun ortaklıktan çıkarma kararı vermesi durumunda, söz konusu kararın ispat edilmesi ve hissedarın genel kurul toplantısında bulunarak oy kullanmış olması gerekmektedir.
Limited şirket sözleşmesinde haklı neden düzenlemesi bulunmasa dahi; şirkete bağlılık yükümlülüğünün ihlal edilmesi, şirkete karşı yükümlülüklerin gerektiği şekilde yerine getirilmemesi, şirketi dolandırmaya yönelik çalışmalar vb. durumlarda ortaklıktan çıkarma işlemi için dava açılabilir.

Anonim şirketlerde ortaklıktan ayrılma nasıl olur?

Anonim şirketlerde hissedarların ortaklıktan arılma işlemleri TTK (Türk Ticaret Kanunu) tarafından düzenlenmiştir. Mevzuata göre hissedar, payını hakim şirkete satarak ortaklıktan ayrılabilir.
Halka açık ortaklıklarda hissedar, hissesi belli bir oranın üstünde olan diğer pay sahibine kendi payını satarak ortaklıktan çıkabilir. Bu duruma çıkma hakkı veya satma hakkı denilmektedir.
Halka açık şirkette pay sahibi olan kişiye "önemli nitelikteki işlemler için" ayrılma hakkı tanınmıştır. SPK (Sermaye Piyasası Kanunu)'na göre önemli sayılan kararlar aşağıdaki gibidir:

  • Halka açık ortaklıkların birleşme ve bölünme süreçlerinde taraf olması,
  • Şirketin sonlandırılması veya tür değiştirmesi,
  • Mal varlığının devredilmesi veya değiştirilmesi,
  • İmtiyaz durumunun öngörülmesi,
  • İlgili ortağın borsa kotunu bitirmesi ile borsa kotundan çıkması,

gibi durumlar göz önüne alınarak oluşturulan genel kurulda değerlendirilen kararlar neticesinde kişinin ortaklıktan çıkma işlemi gerçekleşir. Hissedarlar genel kurula katılarak olumsuz yönde oy kullanabilir ve tutanağa işleterek hisselerini satabilirler.

Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarma nasıl olur?

Payalım teklifi sonucunda veya beraber hareket edecek biçimde kazanılmış olan hisselerin, kurulca belirlenen orana veya fazlasına ulaşması söz konusu olabilir. Kurulun belirlediği nispette hissesi olan çoğunluğun, azınlıkta kalan hisse sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Çıkarma hakkı olan hissedarlar, genel kurulda azınlık olan hissedarların paylarının iptal edilmesini talep edebilirler.

onca-on-muhasebe1

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp