Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

Basit Usule Nasıl Geçilir? Basit Usule Geçişin Şartları Nelerdir?

Gerçek usule tabi mükelleflerin basit usule geçiş yapabilmeleri için; Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı genel şartları taşımaları, arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin özel şartlarda belirtilen hadlerden düşük olması ve yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.

Mükelleflerin, bu şartların gerçekleşmesini takip eden yılın Ocak ayında bağlı oldukları vergi dairesine başvurmaları durumunda basit usulde vergilendirmeye geçebilirler.

Bu uygulama kapsamında, 01.01.2022 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanır. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanun'un 51'inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.

Örneğin, İzmir'de marangozluk faaliyeti nedeniyle Gerçek Usulde vergilendirilen Mükellef (B)'nin 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği iş hasılatı, ilgili yıllar için Gelir Vergisi Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan hâsılat haddinin altında gerçekleşmiş olsun. Mükellef (B)'nin, tüm koşulları taşıması ve 2021 yılının Ocak ayı içinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurması kaydıyla, 01.01.2022 tarihinden itibaren
basit usulde vergilendirmeden faydalanması mümkündür.

Gerçek usule tabi iken basit usulde vergilendirmeye geçen mükelleflerin, mevcut belgelerini 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin 3.5 bölümündeki açıklamalar doğrultusunda iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybeden mükelleflerin; kendi istekleriyle işlerini terk etmeleri veya eş ve çocuklarına devretmeleri durumlarında terk ya da devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 93 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri'nde yapılmıştır.

Örneğin, Mükellef (C), gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyken faaliyetini 08.06.2020 tarihinde terk etmiş olsun. Mükellef, 2021 yılında basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan Mükellef (E) ile ortak olarak kantin işletmeciliği faaliyetine başlamak istediğini farz edelim.

Mükellef (C)'nin gerçek usulde vergilendirildiği faaliyetini terk ettiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren iki yıl sonra, diğer bir ifadeyle 01.01.2023 tarihinden itibaren diğer şartları da topluca taşıması kaydıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Bu yüzden 01.01.2023'den önce faaliyete başlaması durumunda kendisi ve ortağının ticari kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerekmektedir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp