Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Üye seçiminde, Kurumun görev alanına giren mevzularda bilgi ve tecrübe sahibi olunması önemli bir kriterdir.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye olmanın şartları nelerdir?

 • Bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Devlet memuru olmak için gerekli koşulları taşımak,
 • Siyasi parti üyesi olmamak,
 • Dört yıllık lisans seviyesinde yüksekokul mezunu olmak,
 • Minimum on yıl çalışmış olmak,

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görevleri nelerdir?

 • Verilerin, kişinin temel hak ve özgürlüklerine uygun biçimde işlenmesini sağlamak.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Veri güvenliği ile ilgili yükümlülükleri tespit ederek, veri sorumlusu ile temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Diğer kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan ve kişisel verilerle ilgili karar içeren mevzuat taslakları ile ilgili fikir beyan etmek.
 • Kurumun amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini tespit etmek.
 • Kurumun bütçe teklifini değerlendirmek ve karara bağlamak.
 • Kurumun faaliyetleri, finansal durumu ve diğer konularda düzenlenen rapor taslaklarını onaylayarak yayımlamak.
 • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması hususlarında görüşleri değerlendirip karar vermek.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı'nca kamuya açık olarak tutulan Veri Sorumluları Sicilinin gözetimini yapmak.
 • Gerektiği durumlarda VERBİS (Veri Sorumluları Sicili)'e kayıt zorunluluğu istisnaları getirmek.
 • Kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülükleri ihlal eden çalışanlar hakkında disiplin soruşturması yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.
 • Tespit ettiği kanuna aykırılıkların veri sorumlusunca giderilmesine karar vermek.
 • Veri sorumlularına yapılan başvuruların reddedilmesi, verilen yanıtın yeterli bulunmaması ya da zamanında başvuruya cevap verilmemesi durumlarında kendisine yapılan şikayetleri incelemek.
 • İşlenen kişisel verilerin yasal olmayan yöntemlerle başkalarının ele geçirmesi durumunda, veri sorumlusu tarafından yapılan bildirimleri kendi internet sitesinde veya başka bir metotla ilan etmek.
 • Yaygın olarak birbirine benzeyen ihlallerin gerçekleştirildiğinin belirlenmesi durumunda ilke kararları almak.
 • Telafisi zor ya da olanaksız zararların oluşması ve somut olarak hukuka aykırılık olması durumunda, veri işlenmesinin ya da verinin yurt dışına aktarılmasının engellenmesine karar vermek.
 • Kişisel veriler için gerekli korumanın olduğu ülkeleri tespit ederek ilan etmek.
 • Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede gerekli korumanın olmaması halinde, veri sorumlularının gereken korumayı yazılı biçimde taahhüt etmeleri durumunda, verilerin söz konusu ülkeye aktarılmasına onay vermek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerinin görev süresi ne kadar?

Kurul üyelerinin görev süresi 4 (dört) yıldır. 4 yıllık süreyi dolduran üye tekrardan seçilebilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenden dolayı görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan zamanını tamamlar.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaç üyeden oluşur?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır. Kurulun 5 (beş) üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 (dört) üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri nasıl belirlenir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin muvafakatleri aranır. Ayrıca Kurumun görev kapsamına giren mevzularda bilgi ve tecrübesi bulunanların çoğulcu bir biçimde seçilmesine dikkat edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi beş kurul üyesinin seçimi için; siyasi parti gruplarının üye sayısı nispetinde belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir. Bu adaylar içinden her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınarak TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir. Üye seçimi, adayların tespit edilerek ilan edilmesinden sonra on gün içinde yapılır.

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerden herhangi birinin görev süresinin tamamlanmasından kırk beş gün evvel ya da herhangi bir nedenden ötürü görevin bitmesi durumunda, on beş gün önce Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir.

Üyelerin görevlerinin tamamlanmasından 1 ay önce yeni üye seçimi yapılır. Görev süresi tamamlanmadan herhangi bir nedenden dolayı boşalma olması durumunda ise bildirim yapıldıktan sonra on beş gün içinde seçim yapılır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kim seçer?

Kurulun 5 (beş) üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 (dört) üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu hangi bakanlığa bağlıdır? Kişisel Verileri Koruma Kurulu nereye bağlı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" uyarınca Adalet Bakanlığına bağlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna siyasi parti üyeleri üye olabilir mi?

Hayır, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri hiçbir siyasi partiye üye olamaz.

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp