Trafik Cezalarında e-Posta (e-tebligat) Dönemi Başlıyor!

Trafik Cezalarında e-Posta (e-tebligat) Dönemi Başlıyor!

Araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-Posta hesaplarına gönderilecek.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-Posta hesaplarına gönderilecek. e-Tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı 
uygun e-Posta adresi olmayan araç sahipleri, GİB'na başvurarak veya www.gib.gov.tr adresinden kayıt oluşturabilecek.

Trafik İdari para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in tam metni aşağıdaki gibidir.

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının" ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme" ibareleri "Ulaştırma ve Altyapı" şeklinde, (h) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye" ibareleri "Hazine ve Maliye" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (EK-1)'de, elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-2), (Ek-3) ve (Ek-3/A)'da, Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-4)'te, Mazbatalı Tebligat Zarfının şekli ve içeriği (Ek-6)'da, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-7)'de, Araç Teslim Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-7/A)'da Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-8)'de gösterilmiştir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için düzenlenecek olan Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanakları ile Araç Teslim Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı-Araç Teslim Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-13),

ç) Geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanakları, Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-14),"

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 – (1) Tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurulur ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır. Tutanakların ihlali yapanın yüzüne karşı düzenlenmesi halinde kural ihlalinde bulunana imzalattırılmak suretiyle tebliğ edilir, imza etmekten kaçınanlar için tutanak üzerine "imza etmedi" kaydı konulur. Tutanaklar görevlilerce elektronik imza ile de imzalanabilir.

(2) Trafik idari para cezası karar tutanaklarından;

a) Fiziki ortamda düzenlenenler (Ek-1) üç nüsha olmak üzere sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulur. Birinci nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim edilir. Dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Taşınabilir veya el cihazlarıyla düzenlenen tutanaklar (Ek-3) bir nüshası kural ihlalinde bulunana verilmek, bir nüshası ise kurumda muhafaza edilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) Mülki Amire Sevk Tutanağı (Ek-4) fiziki ortamda düzenlenmesi halinde üç nüsha olarak doldurulur ve ilk iki nüshası görev bitimi, dip koçanı ise tutanak bittikten sonra görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Tutanak, sabit/masaüstü ya da taşınabilir veya el cihazlarıyla elektronik ortamda da üretilebilir. Bu durumda tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve dip koçan üretilmez. Kurumdaki ilgili birim tarafından, tutanak mülki amire sevk defterine (Ek-12) kaydedilerek birinci nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere yedi iş günü içerisinde ilgili mülki amirliğe gönderilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir, dip koçanı ise kurumun yetkili personeli tarafından tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilir.

(4) Düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılır veya elektronik ortamda tutulur ve bu bilgiler cezanın kesinleşmesinden sonra tahsil ve takip için elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(5) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, tutanaklara her ihlal için fiile uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda, ilgili maddeler için yeni tutanak düzenlenir.

(6) Bu Yönetmelik ekinde yer alan tutanaklardaki açıklamalar, mevzuatta yapılacak değişikliklere uygun olarak İçişleri Bakanlığınca güncellenebilir."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır. Trafik kural ihlalinin yapıldığı aracın ihlal tarihinde kiralandığının, 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında genel kolluk kuvvetlerinin denetimine hazır bulundurulan veriler üzerinden tespit edilmesi halinde, cezai işlem kiralayana uygulanır."

"(3) Bu madde kapsamında araç tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarından;

a) Fiziki ortamda düzenlenenler (Ek-1) üç nüsha olmak üzere sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulur. Bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye tebliğ edilmek, bir nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili biriminde muhafaza edilmek, dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Sabit/masa üstü (Ek-2) veya taşınabilir el cihazlarıyla (Ek-3/A) elektronik ortamda üretilenler, kural ihlalinde bulunana tebliğe gönderilmek üzere iki nüsha olarak çıktı alınır. Bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye tebliğ edilmek, bir nüshası kurumda muhafaza edilmek üzere görev hitamında bağlı olunan kurumun yetkili personeline teslim edilir. Tutanakların (Ek-2/Ek-3/A) elektronik imza ile imzalanması durumunda kurumda muhafaza edilmek üzere nüsha üretilmez. Elektronik imza ile imzalanan tutanağın tebligatının elektronik sistem üzerinden yapılacak olması halinde, fiziki olarak tutanak üretilmez."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin/kiralayanın adres bilgileri; gerçek kişi araçları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi, tüzel kişi araçları için vergi kimlik numarası ile tüzel kişiliğin bağlı olduğu vergi dairesi kayıtlarından/Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden, buralardan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. Tüzel kişilikler için şirketin merkezi adres bilgisi esas alınır."

"(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine; posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir. Tutanakların tebliği, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda da yapılabilir."

"(7) Elektronik ortamda düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağının (Ek-2/Ek-3/A) 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında elektronik tebligata uygun olması halinde, ilgili tutanak elektronik sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına muhatabına elektronik ortamda tebliğ edilmek üzere gönderilir."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 – (1) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak "Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı" (Ek-7) düzenlenir. Bu araçlara ilişkin bilgiler ilgisine göre "Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)" veya "Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)"ne kaydedilir.

b) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan aracın ilgilisine teslimi sırasında bir nüshası teslim alana verilmek, bir nüshası biriminde muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak "Araç Teslim Tutanağı" (Ek-7/A) düzenlenir. Teslim işlemine ilişkin bilgiler ilgisine göre "Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)" veya "Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)"ne kaydedilir.

c) Teknik altyapısının uygun olması ve trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlara ilişkin bilgilerin ilgili kurumun merkezi bilgi sistemine kaydedilmesi halinde;

1) Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15) ve Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A) tutulmaz.

2) Fiziki ortamda Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı (Ek-7) düzenlenmez. Bir nüshası ilgiliye verilmek, bir nüshası biriminde muhafaza edilmek üzere merkezi bilgi sisteminde yer alan Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı iki nüsha üretilerek imzalanır ve ilgilisine imzalattırılır.

3) Araçların ilgilisine teslimi sırasında fiziki ortamda Araç Teslim Tutanağı (Ek-7/A) düzenlenmez. Bir nüshası teslim alana verilmek, bir nüshası biriminde muhafaza edilmek üzere merkezi bilgi sisteminde yer alan araç teslim tutanağı iki nüsha olarak üretilir ve ilgilisine imzalattırılır."

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geri alınan sürücü belgeleri için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 13 – (1) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Geri alınan sürücü belgeleri için; bir nüshası sürücüye verilmek, bir nüshası bilgisayar veri girişi işlemlerini yapan birime gönderilmek, bir nüshası geri alınan sürücü belgesi ile birlikte birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek ve bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere dört nüsha olarak "Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı" (Ek-8) düzenlenir. Elektronik ortamda üretilmesi halinde tutanak, bir nüshası sürücüye verilmek, bir nüshası ise geri alınan sürücü belgesi ile birlikte birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

b) Geri alınan sürücü belgesi, "Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16)"ne kaydedilir.

c) Süresi sonunda sürücü belgesinin teslimi sırasında; Ek-16 ve birimde oluşturulan dosyada bulunan Ek-8 ilgiliye imzalattırılır."

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan "Maliye" ibareleri "Hazine ve Maliye" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Muhafaza Altına Alma Tutanağı" ibaresi "Muhafaza Altına Alma Tutanağı-Araç Teslim Tutanağı" şeklinde değiştirilmiş, (d) ve (g) bentlerinde yer alan "Geçici Olarak" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu Yönetmelikte belirtilen defterlerden imza, mühür veya onay gerektirmeyenler elektronik ortamda da tutulabilir. Bu durumda ayrıca fiziki ortamda defter tutulmayabilir."

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Maliye" ibareleri "Hazine ve Maliye" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca" ibaresi "İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarınca" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce basımı yapılmış olan ve içeriği bakımından yeni düzenlenen defter ve tutanaklarda yer alan bilgileri karşılayan defter ve tutanakların kullanımına devam edilebilir."

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-13, Ek-14, Ek-15, Ek-15/A ve Ek-16 ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-5 yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe Ek-3/A ve Ek-7/A eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

 

25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik için tıklayınız. 

e-Dönüşüm alanında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca daha önce hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil makbuzu (e-MM), e-Adisyon vb. gibi dijital dönüşüm uygulamalarını sitemizden inceleyebilirsiniz.

mysoft e-fatura-banner-3

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp