Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

Kişisel verilerin toplanması, kayıt edilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, tekrar düzenlenmesi, açıklanması, gönderilmesi, teslim alınması, elde edilebilir duruma getirilmesi, bölümlere ayrılması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi veriler üstünde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir. Mevzu bahis kurallar, kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünü teşkil etmeli ve bütün veri işleme çalışmaları bu kurallara göre yapılmalıdır.

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken genel kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygunluk,
 • Güncel ve doğru olma,
 • Belirli, açık ve meşru maksatlar için işlenme,
 • Sınırlı ve ölçülü olma (işlendikleri amaçla bağlantılı olarak)
 • Kanunda belirlenen ya da işlendikleri gaye için lüzumlu olan zaman içinde saklanma,

Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir?

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceği Kanundaki ilkelere göre düzenlenmiştir. Söz konusu koşullardan birinin bulunması genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için yeterlidir.

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda açıkça belirtilmesi,
 • Fiili imkânsızlık sebebiyle iznini belirtemeyecek halde olan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması için mecburi olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla direkt olarak ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa edebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesis edilebilmesi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zayiat vermemek şartıyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin mecburi olması,

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA HARİCİNDE İŞLENME ŞARTLARI NEDİR?

Şartlar - Kapsam - Örnek

 • Kanun Hükmü - Vergi, İş, Türk Ticaret Kanunu vs. - Çalışana ait özlük bilgilerinin yasa gereği tutulması,
 • Sözleşmenin İfası - İş Akdi, Satış, Taşıma, Eser Sözleşmesi vs. - Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Fiili İmkânsızlık - Fiili imkânsızlık sebebiyle rıza veremeyecek olan veya ayırt etme gücü olmayan kişi - Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi. Kaçırılan veya kayıp kişinin konum bilgisi
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu - Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum - Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması,
 • Aleniyet Kazandırma - İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması - Otomobilini satmak isteyen kişinin, ilanında iletişim bilgisine yer vermesi,
 • Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması - Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vs. işlerde kullanılması zorunlu bilgiler - İşten ayrılan bir çalışanla ilgili lüzumlu bilgilerin dava zaman aşımı süresinde muhafaza edilmesi,
 • Meşru Menfaat - Söz konusu kişinin temel haklarına zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması durumunda veri işlenmesi - Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması maksadıyla veri işlenmesi

Kişisel veri işlemede açık rıza alınması nedir?

Açık rıza, kişisel veri işleme koşullarından biridir. Veri sorumlusunca, veri işleme çalışmaları yapılmasında öncelikle diğer veri işleme koşullarından birine dayanılıp dayanılamayacağı araştırılmalı, bunlardan herhangi biri yoksa kişinin açık rızası alınmalıdır.

Açık rıza alma şartları hakkında ayrıntılı bilgi için Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişisel sağlık verileri işleme şartları nedir?

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla ilgili kişinin açık rızası olmadan Kurul tarafından belirlenen tedbirlerin de alınması, koşuluyla kişisel sağlık verileri işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenme şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

 

Biyometrik Veri Ne Demek? Biyometrik Veriler Nelerdir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

 21 Eylül 2021 Salı

Biyometrik veri işleme ilkeleri nelerdir? Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Devamı

Dijital Para Nedir? Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu Nedir?

 16 Eylül 2021 Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kuruldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 15 Eylül 2021 Çarşamba

e-Fatura uygulamasına geçişlerde ciro limiti 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Devamı

KVKK Nasıl Şikayet Edilir? KVKK Şikayet Başvuru Süresi Nedir? KVKK Şikayet e-Devlet

 13 Eylül 2021 Pazartesi

Herkes, kendisiyle alakalı kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.

Devamı

KEP Nedir? Kep Ne İşe Yarar? Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Nasıl Alınır?

 10 Eylül 2021 Cuma

Kayıtlı Elektronik Posta veya kısaltılmış hali ile KEP, kanuni olarak geçerliliği olan güvenli elektronik postadır.

Devamı

Gerçek Faydalanıcı Nedir? Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

 9 Eylül 2021 Perşembe

Gelirlerin arkasındaki gerçek kişilerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele bakımından büyük öneme sahiptir.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 7 Eylül 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmalıdır.

Devamı

KVKK Cezaları Nedir? ​KVKK İdari Para Cezaları Nedir? KVKK Hapis Cezaları Nedir?

 6 Eylül 2021 Pazartesi

KVKK ne kadar ceza verebilir? KVKK Kurulu hangi tutar aralığında ceza verir? KVKK ceza listesi nedir?

Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

 2 Eylül 2021 Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

Devamı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nedir? CRM Programı ile Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

 1 Eylül 2021 Çarşamba

Müşteri yaşam boyu değerinin İngilizce karşılığı Customer Lifetime Value kısaca LTV olarak da bilinmektedir.

Devamı
WhatsApp