Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

Kişisel verilerin toplanması, kayıt edilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, tekrar düzenlenmesi, açıklanması, gönderilmesi, teslim alınması, elde edilebilir duruma getirilmesi, bölümlere ayrılması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi veriler üstünde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir. Mevzu bahis kurallar, kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünü teşkil etmeli ve bütün veri işleme çalışmaları bu kurallara göre yapılmalıdır.

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken genel kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygunluk,
 • Güncel ve doğru olma,
 • Belirli, açık ve meşru maksatlar için işlenme,
 • Sınırlı ve ölçülü olma (işlendikleri amaçla bağlantılı olarak)
 • Kanunda belirlenen ya da işlendikleri gaye için lüzumlu olan zaman içinde saklanma,

Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir?

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceği Kanundaki ilkelere göre düzenlenmiştir. Söz konusu koşullardan birinin bulunması genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için yeterlidir.

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda açıkça belirtilmesi,
 • Fiili imkânsızlık sebebiyle iznini belirtemeyecek halde olan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması için mecburi olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla direkt olarak ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa edebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesis edilebilmesi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zayiat vermemek şartıyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin mecburi olması,

Kvkk Açık Rıza onaylarınızı kusursuz yönetin

KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA HARİCİNDE İŞLENME ŞARTLARI NEDİR?

Şartlar - Kapsam - Örnek

 • Kanun Hükmü - Vergi, İş, Türk Ticaret Kanunu vs. - Çalışana ait özlük bilgilerinin yasa gereği tutulması,
 • Sözleşmenin İfası - İş Akdi, Satış, Taşıma, Eser Sözleşmesi vs. - Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Fiili İmkânsızlık - Fiili imkânsızlık sebebiyle rıza veremeyecek olan veya ayırt etme gücü olmayan kişi - Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi. Kaçırılan veya kayıp kişinin konum bilgisi
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu - Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum - Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması,
 • Aleniyet Kazandırma - İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması - Otomobilini satmak isteyen kişinin, ilanında iletişim bilgisine yer vermesi,
 • Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması - Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vs. işlerde kullanılması zorunlu bilgiler - İşten ayrılan bir çalışanla ilgili lüzumlu bilgilerin dava zaman aşımı süresinde muhafaza edilmesi,
 • Meşru Menfaat - Söz konusu kişinin temel haklarına zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması durumunda veri işlenmesi - Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması maksadıyla veri işlenmesi

Kişisel veri işlemede açık rıza alınması nedir?

Açık rıza, kişisel veri işleme koşullarından biridir. Veri sorumlusunca, veri işleme çalışmaları yapılmasında öncelikle diğer veri işleme koşullarından birine dayanılıp dayanılamayacağı araştırılmalı, bunlardan herhangi biri yoksa kişinin açık rızası alınmalıdır.

Açık rıza alma şartları hakkında ayrıntılı bilgi için Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişisel sağlık verileri işleme şartları nedir?

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla ilgili kişinin açık rızası olmadan Kurul tarafından belirlenen tedbirlerin de alınması, koşuluyla kişisel sağlık verileri işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenme şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

 

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

 27 Eylül 2021 Pazartesi

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

Devamı
WhatsApp