Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için kurumlar vergisi mükelleflerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi alınacak. Mükelleflere verilen vergi teşviklerinden %10 kesinti yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ek vergi, şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden % 10 oranında tahsil edilecek.
İşverenlerin depremzede işçiler için 50 Bin TL'ye kadar yapacakları ayni ve nakdi yardımlara vergi ve prim muafiyeti uygulanacak.
Ek vergi, gelir vergisi mükelleflerine uygulanmayacak. Ücret, kira, gayrimenkul gibi kazançlardan deprem vergisi alınmayacak.

Deprem vergisi alınacak istisnalar

  • İştirak kazançları istisnası,
  • Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası,
  • Emisyon primi istisnası,
  • Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası,
  • Yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları,
  • Serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası
  • Yatırım indirimi,
  • Ar-Ge indirimi,
  • Nakdi sermaye indirimi

Kurumlar vergisine konu kazançlar nelerdir?

Kurumlar vergisine konu olan kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen gelir ögelerinden oluşur. Bunlar;

  1. Ticari kazanç
  2. Zirai kazanç
  3. Ücret
  4. Serbest meslek kazancı
  5. Gayrimenkul sermaye iradı
  6. Menkul sermaye iradı
  7. Diğer kazanç ve iratlardır (İrat, gelir getiren mülk demektir)

Kurumlar vergisi bakımından söz konusu kazanç ve iratlar ayrı ayrı değerlendirilmeyip tamamı kurum kazancı olarak vasıflandırılır.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

1- Sermaye şirketleri

2- Kooperatifler

  • Dernek veya adi şirket olmakla birlikte kooperatif olarak adlandırılan okul kooperatifleri, Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında kooperatif sayılmamaktadır. Ancak Kooperatifler Kanunu'na göre veya derneğe bağlı iktisadi işletme şeklinde kurulmaları durumunda kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır.

3- İktisadi kamu kuruluşları

4- Dernek ya da vakıflara ait iktisadi işletmeler

  • Dernek ve vakıflar kurumlar vergisinin kapsamına girmemektedir.

5- İş ortaklıkları

Kurulacak iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılması için bazı vasıflara sahip olması gerekir.

  • Ortaklardan en az birinin kurumlar vergisi mükellefi olması
  • Ortaklığın belirli bir işi tamamlamak üzere bir sözleşmeyle (yazılı olarak) kurulması
  • Ortaklık konusunun belirli bir iş olması
  • Beraber yapılacak işin belli bir zaman zarfında gerçekleştirilmesinin öngörülmesi
  • İş ortaklığı ile işveren arasında bir taahhüt sözleşmesinin olması
  • Tarafların, işin belli bir kısmından değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları
  • İş bitiminde kazancın paylaşılması
  • Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve VUK da belirtilen mükellefiyetle ilgili görevlerin tamamının yerine getirilmesiyle sorumluluğun bitmesi.

MÜKELLEFİYET TÜRLERİ NELERDİR?

Tam Mükellefler

  • Tam mükellefler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Dar Mükellefler

  • Dar mükellefler, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Şahıs şirketi kurumlar vergisi öder mi?

Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar vergisi ödemezler.

Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25'dir.

Yıllara göre Kurumlar Vergisi oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir.

Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırım dönemi ile yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

Geçici vergi

Kurumlar vergisi mükellefleri (ticari ve zirai kazanç elde eden dar mükellef kurumlar dahil), cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi öderler.

Kurumlar vergisi mükelleflerinde geçici vergi, önceki geçici vergi dönemlerini de kapsayacak biçimde kümülatif olarak belirlenen geçici vergi matrahına (2021 yılı için ) %20 oranı uygulanarak hesaplanır. Hesaplanan geçici vergiden aynı senenin önceki geçici vergi dönemleriyle ilgili olarak ödenmiş olan geçici vergi toplamı düşürülerek, geçici vergi tutarı belirlenir.

Geçici Vergi Beyannamesi, elektronik ortamda düzenlenerek beyan edilir.

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili dönem sonunda tahakkuk edecek olan kurumlar vergisine mahsuben her üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez geçici vergi ödemekle yükümlüdürler. Geçici vergi dönemlerinde ödenen vergiler, ilgili mali yıl sonunda tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından, peşin ödenen vergiler adı altında düşülür.

Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Mükellefin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği net karına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek kurumlar vergisi matrahı belirlenir. Kurumlar vergisi matrahının %25'si ilgili dönemin kurumlar vergisi olarak beyan edilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kurumlar vergisi istisnalarından faydalanan kurumların, istisna tutarlarını vergi matrahından düşmeleri gerekir. Ayrıca ilgili hesap dönemi içinde peşin ödenen geçici vergiler ve son beş yıla ait geçmiş yıl zararları da kurumlar vergisi matrahından mahsup edilmektedir.

Örneğin: A şirketinin vergi matrahının 300.000 TL olduğunu, ilgili hesap dönemi içinde 10.000 TL geçici vergi ödediğini, şirketin kurumlar vergisi istinasından faydalanmadığını ve kanunen kabul edilmeyen giderlerinin 6.000 TL olduğunu farzedelim.

Net dönem karı: 300.000
Kanunen kabul edilmeyen giderler: 6.000
Kurumlar vergisi matrahı: 306.000
Kurumlar vergisi oranı %25
Kurumlar vergisi tutarı: 306.000 X %25= 76.500
Ödenecek kurumlar vergisi =76.500 – 10.000 = 66.500 TL

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın ilk gününden son günü akşamına kadar, dar mükellef kurumlarda muhatabın Türkiye'yi terk etmesi durumunda ise ülkeden çıkmadan önceki 15 gün içerisinde verilir.

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir.

Kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesi elektronik ortamda verilmektedir.

Kurumlar vergisi beyannamesinde gider göstermek

Vergiye konu olan gelir, safi tutarları üzerinden vergilendirilir. Vergilenecek tutarı da Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesine göre gayri safi hasılatınızdan bir takım giderlerinizi indirerek hesaplayabilirsiniz.

Zarar mahsubu

Kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlar, sonraki dönemlerde doğan kazançlarından düşürülebilir. Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ait tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından düşürülür.

Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bildirim ve belgeler nelerdir?

  • Ayrıntılı bilanço, gelir tablosu veya işletme hesabı özeti
  • Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler
  • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler
  • Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim
  • Bilanço ve gelir tablosuyla beraber diğer mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerce düzenlenen kar dağıtım tablosu
  • Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim
  • Transfer fiyatlandırması kapsamındaki kişiler ve işlemlerle ilgili liste
  • Örtülü sermaye uygulamasıyla alakalı bilgiler
  • Yurt dışı mukimi kişi veya kurumlara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form
  • Teknokentlerden sağlanan kazançlara dair bilgiler
  • Ar-Ge ve Tasarım indirimi bilgileri
  • KKEG (kanunen kabul edilmeyen giderler) bilgileri
  • İndirimli kurumlar vergisi tablosu
  • Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri
  • Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri
  • Dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri
  • Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar öderler.

Verginizi (ivd.gib.gov.tr) adresinden veya mobil (GİB Mobil) uygulamasını indirerek, ister Hızlı Ödeme/Belge Numarası ile Ödeme alanından, isterseniz "İnteraktif Vergi Dairesi"ne giriş yaparak (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir veya edevlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) Borç Ödeme ve Detay alanından ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Kanunu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanunu 13.06.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 38 Madde ve 5 Bölümden oluşmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp