İhracat e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular

İhracat e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular

GİB tarafından 1 Temmuz 2017'den sonra İhracat e-Fatura ve Tax-Free faturalarının e-Fatura sistemine dahil edilmesiyle ihracat süreçleri de dijital ortama taşındı.

Uygulamayla, ihracat faturaları, GİB üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilecek ve faturalar doğrudan, Bakanlık tarafından görüntülenecek.

Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

İhracat ve tax free faturası düzenleyen e-fatura mükellefleri portal yöntemini kullanabilir mi?

Portal yöntemini kullanan ve ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler uyumlu bir yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile ihracat faturası veya tax free faturası düzenleyebilecektir.

Bununla birlikte Başkanlık gerekli çalışmalara başlamış olup, GİP portal uygulaması 1.7.2017 tarihine kadar ihracat ve yolcu beraberi eşya faturası düzenleyebilir hale gelecektir. Ancak GİB portal yeterli düzeyde mobilite sağlamadığından ihracat ve tax free kapsamında düzenlenecek e-Faturalarda tavsiye edilmemektedir.

Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-faturalar, alıcı da e-Faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-faturası olarak mı düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-Fatura uygulamasına kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek, değilse kağıt fatura düzenlenecektir.

Konsinye ihracat da ihracat e-Fatura uygulaması kapsamında mıdır?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcılar e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.

Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat efaturası kapsamında mıdır?

Proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir..

Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında mıdır? Düzenlenecek ise nasıl düzenlenmelidir?

Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura uygulaması kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.

Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada "payableamount" (ödenecek tutar) alanına "sıfır" (0) yazması ve "Bilge Sistemi"nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) – mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır?

Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB‟nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

mysoft e-fatura-banner-3

Yurt dışına gönderilen mala ilişkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası olarak mı kesilmelidir?

Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat efaturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir.

İhracat veya tax-free faturası düzenliyor olmak e-fatura kayıtlı kullanıcısı olma yükümlülüğü getirir mi?

İhracat veya tax- free faturalarının e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıtlı kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. e-Fatura uygulamasına girme zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler bu tarihten sonra da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edecektir.

GTB üzerinden giden e-Faturalar Alıcı firma olan Serbest bölgedeki şirketin e-Fatura posta kutusuna düşecek mi ? Serbest bölgedeki e-fatura kayıtlı kullanıcısı olan alıcı firmaya faturanın teslimi nasıl olacaktır ?

GÇB ekinde çıkan bir e-fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB'nin vkn'si seçilerek gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir. e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir.

Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılmalıdır.

Yabancılara Özel fatura düzenlenmesi de ihracat kapsamındaki e-fatura olarak mı düzenlenmelidir?

Özel fatura düzenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB‟nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir.

İhracat faturalarını kesip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı?

Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiili ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır.

23 Haneli ID numarasının faturamızın görüntüsünde yer alma zorunluluğu var mı?

Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB'nin tesciline izin vermeyecektir.

Teslim şekli EXW olan bir faturada gümrük masrafı için küçük bir tutar ekleniyor. e-Faturada da bu bir sıkıntı yaratır mı?

Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt toplamında İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir.

Eşyanın bulunduğu kabın adedi zorunlu ve karşılaştırılacak alan mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi örneğin tek pakette gönderilecekse bu alan nasıl doldurulmalı?

Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir.

İhracatta e-Faturadaki ticari eşyanın tanımı ile beyannamedeki eşyanın ticari tanımı da birbiri ile karşılaştırılacak mı? Özellikle DİİB işlemlerinde bu konu çok önemlidir.

İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Pilot olarak uygulanan yeni uygulama ile gümrüklerde tescil memuru incelemesi kaldırıldı, doğrudan muayene memuru beyannameyi kontrol etmektedir. Bu durumda e-Fatura düzeltmeleri nasıl yapılacak?

İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP personeline bırakılmıştır.

e-Fatura sisteminde 23 haneli bir sayıdan bahsediliyor ancak bunun farklı bir platformdan alınması gerektiği belirtilmiş, bu konu ile ilgili ayrıntı ne zaman bildirilecek hangi platform üzerinden firmalar bu 23 haneli sayıya ulaşabilecek?

Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için Bilge sistemine girişte kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılacak olup, söz konusu numara ayrıca sistem yanıtı içinde de ihracat faturası düzenleyen mükellefe bildirilmektedir.

Zorunlu alanlar ile ilgili son yayınlanan kılavuzda bulunan İngilizce listelerin Türkçelerine ulaşmak mümkün mü?

Söz konusu alanların kullanımı e-Fatura kılavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamaları mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup, onlar da bu bilgiye haizdir.

mysoft e-fatura-banner-3

Yurtdışına kargo şirketleri ile mal gönderenler de e-fatura mı düzenlemeli?

Mikro ihracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılır. Bu, e-faturanın konusuna girmez. Bu yüzden bu kapsamdaki ihracat işlemleri için matbu fatura düzenlenir.

Faturaların Türkçe/İngilizce iki dilde olması şekilsel olarak kabul edilebilir mi? Sadece İngilizce olduğu durumlarda GİB ve GTB gerekli kontrol ve onayı yapabilecek mi?

İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi mümkündür. İstenmesi halinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır.

İhracat e-faturalarında konsinye süreci nasıl ilerler? Şu anda bedeli '0' olan bir fatura ile GÇB düzenliyor, yurtdışındaki depoya mal sevk edip sonraki parçalı satışlarda gerçek fatura kesiyor, GÇB düzenlemiyoruz. Bu durumda hangi fatura ihracat faturası olur? '0' bedelli fatura mı, gerçek fatura mı?

Konsinye ihracat kapsamında GÇB ekinde alınması gereken bir fatura varsa e-fatura olur. Ancak satışı daha sonra gerçekleşeceğinden satış yapıldıkça düzenlenecek faturalar e-fatura olmaz.

GTIB numarası kaç karakter olacak ve kontrolü hangi seviyede olacaktır?

GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.

Bazı ihracat faturalarında örneğin 100 adetlik mal için 1 kalemlik fatura oluşturulmaktadır. Ancak beyanname tarafında gerek menşei (ithal ise) gerek parti farklılığından dolayı bu 100 adetlik mal beyannamede 3 kalem olarak belirtilebiliyor.


Böyle bir duruma beyannamede 3 kalem olarak göründüğü için faturada da 3 kalem olarak belirtilmesi gerekir mi?

GÇB ile fatura birbirini doğrulamalıdır. Faturanın bir satırında ne görünüyorsa GÇB'de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem e-Faturaları satır bazında kontrol etmektedir.

GÇB ile uyumlu olması açısından fatura üzerinde yazılan GTİP 12 haneli olarak mı deklare edilmelidir?

Eğer ilk defa veya arızi ihracat yapılmıyor ise ürün GTİP numarası biliniyor olmalıdır. Ancak arıziveya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullanılmıyor ise gümrük idaresindenyardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük cezası da alınabilir.

Serbest bölgelerdeki firmaların yurt dışına ihracatları e-fatura kapsamına girer mi?

Serbest bölgedeki aracı da e-faturaya kayıtlıysa hali hazırda e-fatura düzenlenir. Serbest bölgeye yapılan GÇB'ye konu olan ihracatlarda e-fatura ihracat beyannamesi ile beraber düzenleni ibraz edilir. Ancak serbest bölgeden çıkarılan eşya için e-fatura düzenlenmez. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi değil transit beyannamesi düzenlenir.

e-Fatura (İhracat Faturası) gümrüklerde uygulanmaya başlanınca Gümrük müşavirlerine bu yetki verilir mi?

e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlarda dahil olmak üzere e-Fatura düzenletilebilir. Bunun için portal yöntemi dışında bir yöntem kullanılması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.

Faturalar elektronik sistem üzerinde Gümrük onayına gönderileceğinden bu sistem kapalı olduğu durumda acil çıkış yapılması için hangi önlem alınmalı?

Bu durum için kağıt fatura ile işlem yapılması GİB açısından mümkündür. Gümrük açısından ise GTB'nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu değiştirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurmalı ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilecektir.

Gümrük idareleri kendilerine onay için gönderilen faturaları ne kadar sürede onaylar, gecikmeler yaşanabilir mi?

İhracat işlemleri kapsamında GİB'e gönderilen e-Faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup, saniyeler içinde referans numarasını da içeren sistem yanıtı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yanıtını (içerisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyebilmekte olup, GTB sisteminin otomatik olarak kabul yanıtı dönme uygulaması da başlamıştır.

e-Faturada GTB tarafından faturaların reddedilmesi hangi maddelere göre ayarlandı, her yanlışlıkta direk red yanıtı mı gidiyor, yoksa sistem önden uyarıyor mu?

GÇB'nin hazırlanması aşamasında fatura ile GÇB arasında bir uyumsuzluk olması halinde sistemGÇB'nin tesciline izin vermeyecektir. Ayrıca GTB kendi tarafları için gerekli kontrolleri yaptıktan sonra malın çıkışını uygun görmezse de red yanıtı gönderecektir.

e-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKN'si olmadığından bu işlem nasıl yapılacaktır?

Accounting Customer Party alanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı , Buyer Customer Party alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Konu ayrıntılı olarak efatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda anlatılmıştır. Alıcı VKN bilgisi bilinmiyorsa 10 haneli numarası yazılarak işlem yapılmalıdır.

İhracat e-faturası gümrüklerde uygulanmaya başlanınca gümrük müşavirlerine bu yetki verilir mi?

e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlar da dahil olmak üzere e-Fatura düzenletilebilir. Bunun için portal yöntemi dışında bir yöntem kullanılması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.

mysoft e-fatura-banner-3

e-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde midir?

Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı alınmasına gerek yoktur.

İnşaat üretimi sektöründe yükleme bitmeden tonajlar beli olmadığından yükleme tamamlandığında tonaj farkları için yeni e-Fatura düzenlenmesi gerekecektir. Bu durumda GÇB tarihi ile uyumlu olabilmesi için e-Fatura tarihi geriye dönük olabilecek mi? E-Faturaya istediğimiz tarihi yazabilir miyiz?

e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yoktur, Fatura görüntüleyicisi dahi e-Faturanın ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmelidir. Bununla birlikte GÇB'nin tesciline kadar mükellefler GÇB'ye yeni faturalar ekleyebileceklerdir.

Mevcut e-Fatura entegrasyonu olan bir mükellef sadece TaxFree faturalar için özel entegratör kullanıp diğer faturalar için entegrasyon kullanabilir mi?

Hayır, e-Fatura uygulaması bir bütündür ve yalnızca bir yöntem ile uygulamadan yararlanılabilmektedir.

İhracat faturaları kim tarafından nasıl reddedilir?

Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans numarasını iki kaynaktan temin edebileceksiniz. Size gelen sistem yanıtı içeriğinden ya da Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından faturalarınızı ve referans numaralarınızı sorgulayabileceğiniz gibi reddedebileceksiniz.

İhracat için e-Fatura kesildikten sonra vergi iadesi vade kapanışına istinaden geldiği içinoradaki entegrasyon nasıl olacak? Kabul geldiğinde fatura tarihi vade tarihi mi olacak?

Kabul yanıtı fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Kabul yanıtının içinde fili ihracat tarihi bilgisi yer alacaktır.

Yurtdışına fason işçilik yapıyoruz. Maliye nezdinde hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür hizmet ihracı e-Fatura olacak mı? Mal ihracatı kavramına dahil mi?

Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-Fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz

İhracat faturalarında GTİP numaralarının da yazılması zorunlu mu?

Evet, zorunludur. Gerek e-Faturada gerek GÇB'de olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir.

Fatura kesim işlemini gümrük müşavirlikleri mi gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?

Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz.Tamamen hukuki sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere
faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturaları sadece o gümrük müşavirine e-Fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.

Tescil alınana kadar yapılacak e-Fatura iptallerinin kontrolü kim tarafından nasıl yapılacak? Fatura iptali esnasında gümrük müşavirlikleri firması ile iletişim nasıl sağlanacak?

Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olması yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yapılması gerekecektir.

Tax–Free faturalarının efatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında iade yöntemlerinin tümünü mü kapsamaktadır?

Hayır. Yolcu beraberi eşya ihracı faturası düzenleyen satıcıların, verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden sadece, "Yetki belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade" usulü ile gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu faturaları e-Fatura olarak düzenlemesi zorunluluğu 1/7/2017 tarihindenitibaren başlayacaktır. Bu konuyla ilgili efatura.gov.tr adresinde 29.06.2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

GTB Portalına giriş için kullanıcı adı ve şifresini nasıl alabiliriz?

GTB sistemine Giriş yapılabilmesi için mükelleflerin ilgili Gümrük Müdürlükleri'nden Bilge Programı üzerinde bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı almaları gerekmektedir.

  • ft-Firma Temsilcisi
  • fs-Firma Sahibi
  • mf-Firma Müşaviri
  • yf-Firma Müşavir Yardımcısı
  • gm-Gümrük Müşaviri
  • yg-Gümrük Müşavir Yardımcısı
  • rk-Resmi Kuruluş
  • sh-Şahsi Detaylı Beyan

GTB e-fatura portalında yalnızca belge numarası görüntülemek isteyen mükelleflerin ise "IFİthalatçı/İhracatçı Firma" yetkisi almaları yeterli bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak GTB'nin Gümrük İşlemleri Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

 

Navlun, sigorta vb. hizmet kalemleri için GTİP numarası bulunmamaktadır. Bunları ihracat faturası üzerinde nasıl göstermemiz gerekir?

İhracat faturasında bu şekilde yer alması gereken sigorta, navlun, komisyon vb. tutarları ayrı bir satırolarak girmeden, satırlara, kalemlere dağıtarak yapabilirsiniz. Yani bir satırda belirttiğiniz mala ait maliyet ve ona ilişkin sigorta bedelini aynı satıra yedirerek yazabilirsiniz. Ancak faturanın açıklama
kısmına ne kadarının maliyet ne kadarının sigorta, navlun vb. olduğunu ayrı ayrı göstermeniz gerekmektedir. Bu alanları ayrı bir satır olarak yazmanıza gerek bulunmamaktadır.

Bu belirtilenin dışında faturanın iskonto tutarı alanında arttırım veya indirim alanları seçilerek de işlem yapılabilir. Yani UBL TR 2.1 Ortak Elemanlar Kılavuzunda 16. sayfada iskonto ve arttırım ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre arttırım kısmı seçilip belirttiğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bu arada da açıklama alanına gerekli açıklamayı yapabilirsiniz.

Bedelsiz ihracat işlemleri için efatura düzenlemeye çalışıyoruz, ancak ödeme şekilleri listesinde ödeme şekli karşılığını tam olarak bulamıyoruz. Hangi ödeme şeklini seçmeliyiz?

Ödeme şekli kodlarından ihtiyaçlarınızı karşılayan bir kod yoksa ZZZ Mutually defined'ı kullanabilirsiniz.

Bazen tescil aşamasından sonra faturada hata olduğu farkediliyor. Redrese talebinde bulunulduğunda hatalı fatura boşa çıksa da red yanıtı gönderip faturayı iptal edemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

GTB sistemi , önceden kabul uygulama yanıtı gönderdiği bir faturaya GÇB'ye redrese yapılarak tekrar red (iptal) uygulama yanıtı gönderilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle boşta kalan bu faturalar için redrese talebinde bulunulan ilgili GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'ne konuyla ilgili verilecek bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Başkanlığımıza üst yazı ile bilgi vermesi ve gelen yazı üzerine tarafımızca yapılacak kontrollerden sonra ilgili faturalar 1230 başarısız koduna çekilebilecektir.

Tax-free faturalarının e-fatura olarak düzenlemesinde fatura iptali nasıl olacaktır?

Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi tax-free e-faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusulası ile ürün geri alınır, böylece muhasebe kayıtlarına hem hasılat hem de gider kaydı yapılır. Bununla birlikte işlem karşılığında düzenlenen e-fatura hali hazırda GTB sistemlerine gönderildiği için haksız iadelerin önüne geçmek amacıyla satıcı tarafından aracı kurum mutlaka bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme yöntemi GİB'in www.efatura.gov.tr adresinde usul ve yöntemleri duyuruluncaya kadar aracı kurum ile mağaza arasında e-mail, sms, elektronik kayıt girişi vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilir. Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulacak uygulama ve servislerin hayata geçirilmesini müteakip yalnızca bu yöntem kullanılır.

Buyer Customer Party alanındaki firma ID'sini firmalar/mükellefler nereden elde edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl hareket edilecek?

Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde belirtili: "Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu" Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyorsa boşbırakılabilir. Yurtdışındaki firmanın firma ID'si, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN'ye karşılık gelen numaradır.

GTB'den gelen 23 haneli referans numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak kullanıcılara iletilebilir mi?

Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelir. İhracat yapan mükellefler GTB Portalı'nda kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile bu sorgulamayı yapabilir.

Uçak yüklemelerinde sistemden gelen ağırlık yerine ambar ağırlığı yazmak zorundayız. Bu durumda ihracat faturası da mutlaka beyanname kilosundan mı düzenlenir?

Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB'nin tesciline izin vermez.

"İhracatta e-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular" içeriği Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından üretilmiştir.

mysoft e-fatura-banner-3

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp