Hangi Defterler Tasdik Edilir? Hangi Defterlerin Tasdiki Zorunludur? 2024 Defter Tasdik Süreleri

Kâğıt ortamında tutulan ve tasdik zorunluluğu olan defterler:

 • Yevmiye defteri,
 • Envanter defteri,
 • İşletme defteri,
 • Çiftçi işletme defteri,
 • İmalat defteri,
 • Nakliyat vergisi defteri,
 • Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,
 • Damga vergisi defteri,
 • Vergi Usul Kanunu ile uygun görülen hallerde yukarıda yazılı olan defterlerin yerine kullanılacak olan defterler,

Mükellefiyet göre tasdiki zorunlu olan defterler nelerdir?

Gelir vergisi mükellefleri;

* Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler)
- Yevmiye Defteri
- Defteri Kebir
- Envanter Defteri

* Kolektif ve Komandit Şirketler
- Yevmiye Defteri
- Defteri Kebir
- Envanter Defteri
- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

* İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;
İşletme Defteri "Defter-Beyan Sistemi" üzerinden elektronik ortamda tutulmaktadır.

* Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;
Serbest Meslek Kazanç Defteri "Defter-Beyan Sistemin" üzerinden elektronik ortamda tutulmaktadır.

* Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:
Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit edilen çiftçilerin tuttukları defterdir.
Çiftçi İşletme Defteri "Defter-Beyan Sistemin" üzerinden elektronik ortamda tutulmaktadır. Çiftçiler, diledikleri takdirde Çiftçi İşletme Defteri yerine Bilanço esasına göre de defter tutabilirler. (GVK Md.59)

Kurumlar Vergisi mükellefleri;

* Anomim şirketler

- Yevmiye Defteri
- Defteri Kebir
- Envanter Defteri
- Damga Vergisi Defteri
- Yönetim Kurulu Karar Defteri
- Pay Defteri
- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

* Limited Şirketler

- Yevmiye Defteri
- Defteri Kebir
- Envanter Defteri
- Pay Defteri
- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

* Kooperatifler

- Yevmiye Defteri
- Defteri Kebir
- Envanter Defteri
- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
- Yönetim Kurulu Karar Defteri
- Pay Defter

* Dernek ve Vakıflar

- Yevmiye Defteri
- Defteri Kebir
- Envanter Defteri

Diğer defterler
- İmalat defteri,
- Kombine imalatta imalat defteri,
- Bitim işleri defteri,
- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
- Ambar defteri,
- Anonim Şirketler ve Damga Vergisi için SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ,
tutmak zorundadır.

Hangi defterler tasdik edilmez?

Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan Defter-i Kebir' in yani Büyük Defter'in tasdik edilmesi zorunlu değildir.

Defter tasdikini kim yapar? Defter tasdiki hangi noterde yapılır?

 • Defter tasdiki iş yerinin bulunduğu, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın olduğu yerdeki noterde yapılır.
 • Menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için borsa komiserliği tarafından tasdik edilir.
 • Defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

Defterler ne zaman tasdik edilir? 2024 Defter tasdik zamanı? Defter tasdik süreleri

 • Öteden beri işe devam edenler, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
 • Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
 • İşe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete geçenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce,
 • Vergi muafiyeti kaldırılanlar, muaflıktan çıkış tarihinden başlayarak 10 gün içerisinde,
 • Defterlerin dolması nedeniyle ya da farklı sebeplerle yıl içerisinde yeni defter kullanmaya zorunlu olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,
 • Defterlerini bir sonraki yıl da kullanmak isteyenler, ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler, bu dönemin ilk ayı içinde,
 • defterlerini tasdik ettirmek veya tasdiki yeniletmek zorundalar.

e-Defter tasdik edilir mi? e-Defter Berat ve Onay

Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler içinde onaylanması tasdik hükmündedir.
Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya yapılmaması durumunda defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.

e-Defter tutma sürecinde berat onayı

e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçer.
GİB tarafından gerçekleştirilen berat onay işlemi, ilgili defterlerdeki kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmez.

Defter-Beyan Sisteminde onay

Defter-Beyan Sisteminde tutulan defterlerin açılış onayı GİB tarafından elektronik olarak yapılır ve açılış onayı tasdik hükmündedir. Defterlere GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı da yapılır.

Defter-Beyan Sisteminde onay zamanları

Açılış onayı, ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı tasdik hükmündedir.
Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

2024 yılında defter tutma hadleri nedir? Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

2024 yılın defter tutma hadleri, 556 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile açıklandı.

* Yıllık;
- Alış tutarı 1.400.000 TL
- Satış tutarı 2.000.000 TL

* Yıllık gayrisafi iş hasılatı 690.000 TL
* İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 1.400.000 TL

Defter cezası nedir? Defter tasdik edilmezse ne olur? Defter tasdik cezası

 • Tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birini tutmayan mükelleflere, birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.
 • Vergi Usul Kanununun kayıt kurallarına ait hükümlerine uymayan mükelleflere, birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.
 • Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdiki yapılmamışsa (Yasal sürenin sonundan itibaren bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.) birinci derece usulsüzlük cezası kesilir.
 • Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, yasal süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması durumunda ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

Yukarıda yer alan usulsüzlük fiilleri re'sen takdiri gerektirirse, usulsüzlük cezaları iki kat olarak uygulanır

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp